ข่าวสาร

อยากทำธุรกิจน้ำดื่ม ต้องเริ่มต้นอย่างไร

       สำหรับธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ เครื่องบรรจุน้ำดื่ม เพราะถ้าหากมีแค่วัตถุ(น้ำ)ที่เป็นตัวสินค้า แต่ไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งในมุมมองของคนในยุคปัจจุบันคิดว่าการธุรกิจน้ำดื่ม เป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ แต่ทำกำไรได้สูงและสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แต่แท้จริงแล้วการจะทำธุรกิจแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเหมือนที่ที่คิด เพราะการลงทุนทำธุรกิจแต่ประเภทมีความเสี่ยงหมด ดังนั้นหากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างจำเป็นต้องมีการศึกษาความรู้ให้ดีก่อนที่จะคิดลงทุน

เครื่องบรรจุดื่ม มีความสำคัญอย่างไร

       เครื่องบรรจุน้ำดื่ เป็นเครื่องจักรที่โรงงานผลิตน้ำดื่มจำเป็นต้องในกระบวนการผลิต เนื่องจากเครื่องบรรจุน้ำดื่มจะถูกออกแบบมาเพื่อบรรจุของเหลวแบบน้ำดื่มโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ประกอบการผลิตโรงงานน้ำดื่ม จำเป็นต้องมองหาเครื่องบรรจุที่สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับปริมาณของน้ำและรูปร่างของตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด กระป๋อง แก้ว ถัง กล่อง เป็นต้น และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มต้องตระหนักถึง คือ ความสะอาดและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำดื่ม

เครื่องลรรจุน้ำดื่ม

ปัจจัยสำคัญก่อนที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่ม ได้แก่ 

       1. สำรวจความพร้อมของตัวเองนั้น มีศักยภาพหรือคุณสมบัติที่จะทำธุรกิจนี้หรือไม่ 
       2. จำเป็นต้องมีเงินทุนหรือแหล่งสนับสนุนทางด้านการเงินก่อนที่จะลงทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบอกว่าธุรกิจของเรานั้นจะไปรอดได้หรือไม่ และเงินทุนควรแบ่งไว้ส่วนนึงไว้เป็นเงินหมุนเวียน
       3. ควรมีการศึกษาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหรือหาประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นๆ เพราะว่า จะทำให้เราเชื่อมั่นมีแรงผลักดันในการทำธุรกิจ และยังสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าตลอดจนไปถึงการเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและวงการการธุรกิจที่ตนทำ
       4. ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำธุรกิจ เพราะจะมีกำลังไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างตัวตนให้ผู้บริโภครู้จัก
       5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ เพราะน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งสูงในตลาด 
       6. หาทำเลที่โรงงานผลิตน้ำดื่มที่เหมาะสม โรงงานควรตั้งอยุ่ในพื้นที่ที่มีผู้คนพักอาศัยเยอะ และโรงงานต้องสะอาด การเข้าออกต้องสะดวก เพื่อที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

การวางแผนเริ่มดำเนินงานธุรกิจน้ำดื่ม

       1. วางแผนงาน หาแหล่งเงินทุน
       2. จัดหาที่ตั้งโรงงานสำนักงาน
       3.ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน
       4.จัดหาเครื่องบรรจุน้ำดื่มและสั่งซื้อ
       5.รับสมัครพนักงาน
       6.ติดตั้งเครื่องจักร
       7.คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ/สั่งซื้อขวดน้ำ และของใช้ต่างๆภายในโรงงาน
       8.ฝึกอบรมพนักงาน/ทดลองเดินเครื่องจักร
       9.เปิดกิจการ

มาตรฐานในการประกอบการในอุตสาหกรรม ได้แก่

       1. สถานที่ผลิต และอาคารที่ผลิต
       2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
       3. แหล่งน้ำ
       4. การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
       5. ภาชนะบรรจุ
       6.สารทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ
       7.การบรรจุ
       8. การควบคุมมาตรฐาน
       9.การสุขาภิบาล
       10.บุคลากร และสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน
       11. บันทึก และรายงาน

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม

หากต้องการให้น้ำดื่มเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือต้องการส่งออก ควรจะมีตรามาตรฐาน ดังนี้

       - GMP (Good Manufacturing Practice) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
       - HACCP หลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยมีการควบคุมการผลิตในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย เน้นที่การป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
       - Halal มาตราฐานอาหารฮาลาล เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสนบัญญัติ เพื่อการรับประกันให้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้อย่างสนิทใจ
       - Codex เป็นทั้งองค์กรและมาตรฐาน เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและการดูแลให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ และหากมีกรณีพิพาททางการค้าในอุตสาหกรรมอาหารใดๆ ขึ้น องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) จะยึดถือมาตรฐาน Codex เป็นเกณฑ์ในการระงับข้อพิพาทนั้นๆ

นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐผู้ประกอบการต้องขออนุญาตก่อนเปิดโรงงาน ได้แก่

       1. หน่วยงานท้องถิ่น/สำนักงานเขต 
       2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       3. การขออนุญาตกับกรมทรัพยากรธรณี การขอใช้ และขุดเจาะน้ำบาดาล
       4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ำ การจดทะเบียนพานิชย์
       5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อ.ย.)
       6. กรมสรรพากรภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด 50 และ 51) หากมีรายได้เกิน 1,200,00 ต่อปี ต้องยื่น ภ.พ 3
       7. ป้ายภาษี หากติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่ ชำระภาษีภายใน 15 วัน และยื่นชำระทุกๆ ปี
       8. กฎหมาย และระเบียบเฉพาะธุรกิจที่ต้องศึกษา

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่อยากทำธุรกิจน้ำดื่มจะได้รับความรู้และแนวทางในเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มเป็นอย่างดี รวมถึงผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องบรรจุน้ำดื่ม หรือ ผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุของเหลวทุกชนิดแบบครบวงจร บริษัท เอสเคซี. แมชินเนอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุน้ำดื่มที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและราคา การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งด้านออกแบบการผลิตและบริการหลังการขาย มั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการของเราแล้วจะไม่ผิดหวังกับราคาและการบริการหลังการขายแน่นอน 
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
รับผลิตเครื่องบรรจุน้ำดื่มและเครื่องบรรจุของเหลวทุกชนิดแบบครบวงจร  
เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ตัวช่วยสำคัญเพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐาน  
มาทำความรู้จักกับ บริษัท เอสเคซี. แมชินเนอรี่ จำกัด